• Deklaracja dostępności

    • Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej.

     • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

     Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

     W części publikowanych dokumentów PDF brak jest warstwy tekstowej.

     Na stronie nie zapewniono poprawnie sformułowanej alternatywy dla treści nietekstowej.

     Część dokumentów do pobrania jest niedostępnych - zostały umieszczone jako skan wersji papierowych.

     Nie istnieje alternatywne rozwiązanie powodujące pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA.

     Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści.

     W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie.

     Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej.

     Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

     Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Puścian, sekretariat.sp3ostrow@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 745 34 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

     Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

     W budynku nie ma windy.

     Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

     W budynku na parterze jest toaleta dla niepełnosprawnych.

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

     Na parterze brak jest rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej oraz informacji głosowej.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.

     Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

      

     Raport o stanie dostępności SP3.pdf