• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej

    • Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://korczaksp3.edupage.org/

     Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017
     Data ostatniej istotnej aktualizacji:22.09.2020

     Status pod względem zgodności

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
     Treści niedostępne

     - Treść graficzna,
     - Materiały audio oraz wideo
     - Informacje między obiektami
     - Język strony
     - Zmiana rozmiaru tekstu
     Wyłączenia
     Deskrypcja materiałów wideo z relacji na żywo.
     Metoda przygotowania oświadczenia

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
     Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Puścian. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 029 745 34 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
      Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

     https://www.rpo.gov.pl/

     Dane teleadresowe podmiotu publicznego

     Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

     Adres: ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka
     Tel.: 29 745 34 56
     Faks: 29 745 34 56
     E-mail:
     sekretariat.sp3ostrow@gmail.com
     Strona internetowa: https://korczaksp3.edupage.org/

     Skróty klawiszowe
     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

     Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

     W budynku nie ma windy.

     Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

     W budynku na parterze jest toaleta dla niepełnosprawnych.

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

     Na parterze brak jest rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej oraz informacji głosowej.

      W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.

     Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.